Cái vòng luẩn quẩn

Leave a Comment on Cái vòng luẩn quẩn

Quả thật không phải lúc nào quyết định hay mục tiêu đặt ra đều có thể nhanh chóng thực hiện được. Tôi đã từng đọc một bài viết mà đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay từ đó. Lúc nhỏ bạn cứ nghĩ mình muốn thay đổi cả thế giới, muốn giúp cả thế giới, tuy nhiên […]

Tags: Categories: Diary
View the post